دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-142 
3. مطالعه جوامع علف‏های هرز پارک خورشید مشهد

صفحه 91-104

امید ترابینیا؛ محمد بازوبندی؛ سید حسین ترابی؛ محمد حسن هادی زاده


6. تأثیر دوره های کنترل و تداخل علفهای هرز بر خصوصیات رشدی و عملکرد ذرت دانه ای (Zeamays L.)

صفحه 127-142

علی اصغر چیت بند؛ سید امید رشیدی؛ سعید جاهدی پور؛ علی محمد منسوجی؛ ایرج امینی