بوم شناسی علف‌های هرز (WE) - اصول اخلاقی انتشار مقاله