بوم شناسی علف‌های هرز (WE) - بانک ها و نمایه نامه ها