اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رضا صدرآبادی حقیقی

زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

rsadrabadimshdiau.ac.ir
09155150768

سردبیر

محمد حسن راشد محصل

اگرونومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

mhrmohasselyahoo.com
09155114265

اعضای هیات تحریریه

محمد بازوبندی

زراعت-علف های هرز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

bazoobandigmail.com

کیومرث بخش کلارستاقی

زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

k_b_kelarestaghiyahoo.com

محمد حسن راشد محصل

اگرونومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

mhrmohasselyahoo.com
09155114265

رضا صدرآبادی حقیقی

زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

rsadrabadimshdiau.ac.ir
09155150678

حسین غدیری

اگرونومی دانشگاه شیراز

ghadirishirazu.ac.ir

رضا قربانی

زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

gorbani43gmail.com

حمید مدنی

زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

hmadaniayahoo.com