تماس با ما

آدرس دفتر مجله: مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، دوفصلنامه بوم شناسی علف های هرز.

صندوق پستی ۴۱۳-۹۱۷۳۵
تلفاکس۰۵۱۳۸۳۲۵۵۶۳

Web: http://weed-ecology.sinaweb.net/

Email: ecojournal@mshdiau.ac.ir

 


CAPTCHA Image