راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش و راهنمای تهیه مقالات

 

دو فصل‌نامه بوم شناسی علف‌های‌هرز، مقاله‌های پژوهشی و نتایج تحقیقات علمی در زمینه‌های مختلف علوم علف های هرز را که قبلاً در نشریات دیگری به چاپ نرسیده یا هم‌زمان به نشریات دیگری ارسال نگردیده باشد با رعایت نکات زیر مورد پذیرش قرار می‌دهد:

روش نگارش

1- مقاله باید روی کاغذ A4 با رعایت فاصله یک سانتی‌متر بین سطرها، حاشیه 5/2 سانتی متر از طرفین و 4 سانتی متر از بالا و 3 سانتی متر از پایین صفحه نگاشته شده و تمام صفحات مقاله پشت سرهم شماره‌گذاری شود.

2- مقاله با نرم افزار Word MS- به صورت خلاصه  فارسی و انگلیسی یک ستونه  حداکثر در 15 صفحه تایپ و ارسال گردد. شکل‌ها و جدول‌ها نیز به همین نرم افزار منتقل شود. متون فارسی با قلم B Lotus و فونت نازک 13 و متون انگلیسی با قلم
Times New Roman و فونت نازک 11، عنوان مقاله با فونت ضخیم 15، عنوان‌های اصلی (چکیده، مقدمه و...) با فونت ضخیم 14، زیر عنوان‌ها با فونت ضخیم 13 و اسامی نویسندگان با فونت ضخیم 13 تایپ شود.  از به کار بردن کلمات غیر فارسی در متن خودداری شود. (در صورت نیاز استفاده از پاورقی مجاز است). در صورت ارسال مقاله از طریق پست، 4 نسخه کامل (بدون درج اسامی نویسندگان در صفحه اول نسخه چاپی) همراه با دیسکت مقاله پیوست شود، هم چنین در صورت پذیرش مقاله، ارسال مقاله نهایی بر روی دیسکت با ساختار فوق ضروری است.

ترتیب بخش‌ها

بخش‌های مقاله به‌صورت زیر تنظیم شوند:

برگ مشخصات و متن مقاله شامل عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری کلی، سپاسگزاری، منابع مورد استفاده و چکیده انگلیسی. در ضمن نتایج و بحث ممکن است توام و یا به صورت جداگانه ارایه شوند.

1- برگ مشخصات مقاله

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، سمت نویسندگان، درجه علمی، محل خدمت و آدرس پستی (پست الکترونیک) شماره تلفن ثابت و همراه نگارنده اصلی که مسئولیت پیگیری مقاله را به عهده دارد باید روی یک صفحه جداگانه به فارسی و انگلیسی بدون شماره نوشته شود. در مورد مقالاتی که بیش از یک نگارنده دارند، ترتیب اسامی و حقوق نگارندگان به عهده خود ایشان خواهد بود.

2- عنوان مقاله‌

باید کوتاه و جامع بوده و از 20 کلمه تجاوز نکند و دربالای صفحه اول آورده شود. ترجمه انگلیسی عنوان با حروف کوچک نیز باید درزیر عنوان فارسی نوشته شود (در صفحه عنوان، چکیده و درمتن مقاله به هیچ وجه نام و نام خانوادگی و دیگر مشخصات مربوط به نویسندگان آورده نشود).

3- چکیده

باید مختصر، گویا و جامع بوده و حتی الامکان از 250 کلمه تجاوز نکند و بعد از عنوان در همان صفحه قرار گیرد. چکیده در عین اختصار باید محتوی مقاله باشد و برجسته‌ترین نتایج آن را بدون استفاده یا شکل و کلمات اختصاری تعریف نشده ارایه کند. واژ‌ه‌های کلیدی بین 3 تا 6 کلمه بلافاصله بعد از چکیده ذکر شود. واژگان کلیدی نباید تکراری از کلمات استفاده شده در عنوان بوده و به ترتیب الفبا تنظیم شده باشد. درضمن چکیده انگلیسی (همراه با عنوان) به‌طور جداگانه و برگردان از چکیده فارسی در انتهای مقاله آورده شود.

4- مقدمه

شامل معرفی موضوع مورد بررسی، ضرورت انجام تحقیق و مرور منابع علمی و پژوهش‌های انجام شده قبلی در رابطه با موضوع مورد بررسی با استناد به مدارک منتشر شده بوده و در پایان هدف از انجام تحقیق بیاید. در مقاله نام علمی به‌صورت ایتالیک نوشته شده و هنگامی که نام علمی برای اولین بار ذکر می‌گردد ضروری است نام توصیف کننده آن نیز آورده شود. درصورت تکرار نام جنس به اختصار نوشته شده و از ذکر نام توصیف کننده خودداری شود. اوزان و مقادیر به صورت سیستم متریک بیان شود. موارد مورد استفاده در مقاله باید صرفاً از منابع اشاره شده در فهرست منابع بوده و با شماره مشخص گردد. در مورد نام علف‌کش‌ها ضرورت دارد از نام عمومی آن استفاده شود و فقط در اولین بار که به نام آن اشاره می‌شود در داخل پرانتز نام تجاری آن آورده شود. در صورتی که بازه‌ای از دو عدد موردنظر است به شکل .... تا .... بیان شود.

5- مواد و روش‌ها

باید گویا و شامل معرفی طرح آزمایشی و توضیح وسایل و مواد بکار رفته و شرح کامل روش‌های بررسی همراه با روش جمع‌آوری و پردازش جمع‌آوری و پردازش و تحلیل داده‌ها می‌باشد ولی درعین حال نیازی به شرح کامل روش‌های اقتباس شده نبوده و فقط ذکر اصول و ماخذ کافی است.

6- نتایج و بحث

این قسمت شامل نوشتار، جدول‌ها و شکل‌ها می‌باشد که تجزیه و تحلیل شده و مورد ارزیابی و بحث قرار می‌گیرد. در این ارتباط نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

مضمون جدول‌ها نباید در مقاله تکرار شود. هر جدول از شماره، عنوان، سر ستون و متن تشکیل می‌شود. عنوان جدول‌ها باید مختصر و گویا باشد، به نحوی که نیازی به مراجعه به متن مقاله نباشد و دربالای جدول آورده شود. عنوان و متن داخل جدول‌ها به زبان فارسی تایپ شود. هرجدول با یک خط افقی از شماره و عنوان متمایز می‌شود. هم‌چنین سرستون با یک خط افقی از متن جدول جدا شده و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم ‌شود. شکل‌ها، با کیفیت مناسب و به‌طور واضح، در صورت لزوم همراه با فایل مربوطه ارسال گردند. توضیح شکل‌ها، در زیر آن‌ها آورده شود.

7- سپاسگزاری

می‌توان از اشخاص و افرادی که در انجام تحقیق مساعدت نموده و یا در تامین بودجه، امکانات و لوازم کار نقش مهمی داشته‌اند، مختصر و کوتاه سپاسگزاری کرد.

8- منابع مورد استفاده

ارجاع به منبع در متن مقاله پس از ذکر یک مطلب مهم صورت  گیرد. شماره منبع مورد نظر که مطلب به آن ارجاع می‏شود در پایان جمله و در داخل پرانتز  آورده شود. درصورت ذکر نام نویسندگان در متن منابعی که یک یا دو نویسنده دارند هردو اسم و منابعی که بیش از دو نویسنده دارند ابتدا اسم نفر اول و پس از آن از واژه همکاران استفاده شود.

فهرست منابع بر اساس حروف الفبا، ابتدا برای منابع فارسی و سپس برای منابع انگلیسی به شرح نمونه‌های زیر تنظیم شود.

الف – مقاله

1 – نخ فروش، ع.، ع. کوچکی و ع. باقری. 1377. بررسی شاخص‌های مرفولوژیک و فیزیولوژیک مؤثر بر عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ‌های مختلف عدس. مجله علوم زراعی ایران، 1 (1): 20 تا 35.

2- Blackshaw, R.E. 1991. Hairy nightshade (Solanum sarrachoides) interference in dry beans (Phaseolus vulgaris). Weed Sci. 39: 48 – 53.

3- Bolanas, J. and G.O. Edmeades. 1996. The importance of the anthesis–silking interval in breeding fot drought tolerance in tropical maize. Field Crop Res. 48: 65 – 80.

4- Quattar, S., R.J. Jones and R.K. Crookstone. 1987. Effect of water deficit during grain filling on the pattern of maize kernel growth and development. Crop Sci. 27:726–730.

ب - کتاب

مثال

1- حکمت شعار، ح. 1375. فیزیولوژی گیاهی در شرایط دشوار. انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.

2- Borror, D. J., D. M. De Long and C. A. Triplehorn. 1981.  An introduction to the study of insects. SaundersCollege Publishing, 5thed. 827pp.

ج – پایان نامه

مثال

محمدی نیک پور، ع. 1374. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در منطقه مشهد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

د – منابع اینترنتی

مثال

Sarah, R. and G. Johnson. 2001. Influence of shatter cane interference of on corn yield and nitrogen uptake. http: //www. missouri. edu/.

درصورت رجوع به چندین مقاله از یک نویسنده، مقاله‌ها به ترتیب سال انتشار تنظیم و درصورت رجوع به چند مقاله یک نویسنده و یا نویسندگانی که در یک سال منتشر شده باشند از حروف a و b و... بعد از تاریخ انتشار چه در متن مقاله و چه در فهرست منابع از همدیگر تفکیک شوند.

درصورتی‌که مقاله و یا کتاب مورد استفاده فاقد نام نویسنده باشد با رعایت کلیه موارد فوق به جای نام نویسنده در منابع فارسی کلمه‌ی بی‌نام و در منابع انگلیسی کلمه‌ی Anonymous ذکر گردد. اگر متنی فاقد تاریخ انتشار باشد عبارت «بدون تاریخ» در منابع فارسی و عبارت Not dated در منابع انگلیسی پس از نام نویسندگان ذکر شود.

 

 فرم تعهدنامه کپی رایت

 فرم تعارض منافع