دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395 
6. ارزیابی کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز عدس (.Lens culinaris Med)

صفحه 55-62

عبدالرضا احمدی؛ سیدکریم موسوی؛ مهدی راستگو؛ مژگان بیرانوندی