دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-138 
2. تأثیر مبارزه شیمیایی علف‌های هرز بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.)

صفحه 79-89

فاطمه سلطان‌پورخزایی؛ محمدحسن هادی‌زاده؛ لیلا علیمرادی؛ سیدحسین ترابی


6. اثرهای آللوپاتیک علف هرز ازمک (Cardaria draba L.) بر جوانه‌زنی ذرت خوشه‌ای (Sorghum bicolor L.)

صفحه 131-138

سید جلیل موسوی؛ محسن موسوی نیک؛ علیرضا فتحی؛ شهرام ترابیان