دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 69-138 
تأثیر مبارزه شیمیایی علف‌های هرز بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.)

صفحه 79-89

فاطمه سلطان‌پورخزایی؛ محمدحسن هادی‌زاده؛ لیلا علیمرادی؛ سیدحسین ترابی