دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-68 
1. بررسی مراحل فنولوژی خارشتر (.Alhaj pseudoalhagi L) در استان یزد

صفحه 1-8

فرزاد نیک‌فام؛ محمدعلی باغستانی؛ سیدمحمد میر وکیلی؛ فریبا میقانی


3. اثر خشکی بر پویایی جوامع کلزای هرز (Brassica napus L.) در شرایط تاریکی و القای خواب ثانویه

صفحه 21-29

آسیه سیاهمرگویی؛ ابراهیم زینالی؛ الهام عزیزی؛ لیلا علیمرادی