دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-142 
4. مقایسه کارایی سه نوع شبکه عصبی مصنوعی در شناسایی بذر بیست گونه علف هرز

صفحه 31-39

محمدرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ محمود رضا گلزاریان