ارزیابی کارایی علف کش های مختلف بر کنترل علف های هرز عدس (.Lens culinaris Med)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه لرستان

2 استادیار بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، لرستان، ایران

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه لرستان

چکیده

با هدف بررسی اثر عل فکش های اتال فلورالین % 3( EC3.33 لیتر در هکتار(، تریفلورالین % 2( EC48 لیتر در هکتار(، پندیمتالین % 2/5( EC33 لیتر در هکتار(، ایمازتاپیر % 1( SC10 لیتر در هکتار(، متری بیوزین % 1( WP70 کیلوگرم در هکتار(، سیمازین % 1(WP80 گرم در هکتار(، پرومترین % 1( WP80 کیلوگرم در هکتار(، مخلوط سیمازین و پرومترین) 5/ 0+ 5/ 0 گیلوگرم در هکتار( در مقایسه با تیمار دو مرحله وجین دستی و تداخل تمام فصل عل فهای هرز، آزمایشی در سال زراعی 93 - 1392 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در شرایط آب و هوایی شهرستان خرمآباد اجرا شد. مه مترین علف های مشک لآفرین در این آزمایش به ترتیب گلرنگ وحشی (Carthamus oxyocantha M. Bieb) ، شیرپنیر (. Galium tricornutum subsp )، خردل وحشی ). Sinapis arvensis L (، جغجغک Vaccaria grandiflora (Ser.) Jaub. & Spach( (، و گوش فیلی (. Conringia orientalis (L.) Dumort ) بودند. میانگین تراکم علف های هرز برای کر تهای شاهد بدون کنترل برابر 133 بوته در مترمربع بود. با بررسی اثر علفکش های مختلف روی این عل فهای هرز مشخص شد که کاربرد ایمازتاپیر به میزان 75 / 0 لیتر در هکتار با 99 درصد کاهش در تراکم کل علف های هرز نسبت به شاهد بهترین تیمار بود و تیمار پندی متالین به میزان 5/ 3 لیتر در هکتار با 7/ 6 درصد اثربخشی در کنترل علف های هرز ضعی فترین تیمار بود. براساس نتایج این آزمایش، از بین عل فکش های مورد آزمایش فقط کاربرد علف کش متری بیوزین به میزان 1 کیلوگرم در هکتار اثر گیاه سوزی معنی داری بر روی گیاه زراعی عدس داشت و بر این اساس برای کنترل عل فهای هرز این کشت قابل توصیه نیست.

کلیدواژه‌ها