بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه (Acrptilon repens L.) با استفاده از مگس بذرخوار تلخه Urophora xanthippe در شرایط مزرعه و گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم علف‌های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

4 دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشیار گروه زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این مطالعه به منظور کنترل بیولوژیکی علف هرز تلخه به وسیله مگس بذر خوار تلخه Urophora xanthippe Dipt.: Tephritidae) ) در سال 1391 در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند انجام گرفت. مطالعه ب هصورت دو آزمایش جداگانه صورت گرفت. آزمایش اول جهت تأثیر مگس بذر خوار بر جوانه زنی بذور علف های هرز تلخه و آزمایش دوم تع یین کارایی مگس بذر خوار در کاهش تولید بذر تلخه بود. نتایج نشان داد مگس بذ رخوار موجب کاهش معنی دار ) 001 / P>0 ( درصد بذور جوانه زده )با میانگین 11 / 7( در مقایسه با تیمار شاهد )با میانگین 44 / 52 ( شد. وزن تر و وزن خشک گیاهچه در تیمار شاهد به ترتیب 176 / 0 و 009 / 0 گرم بود که با کاربرد مگس مقدار آن به 025 / 0 و 001 / 0 گرم رسید. نتایج آزمون کارایی مگس بذر خوار نشان داد با میانگین 72 درصد خسارت در قوزه های تیمار شده با تیمار شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت؛ بنابراین به نظر می رسد بتوان از این عامل بیولوژیکی در کنترل تلخه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها