بررسی تأثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علفهای هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه کشاورزی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

چ یکده به منظور بررسی تأثیر 13 تناوب زراعی بر ساختار جمعیت علف های هرز، آزمایشی در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی در دو سال زراعی 94 - 93 و 93 - 92 انجام گرفت. در سال اول تناوب زراعی، گیاهان زراعی زیره سبز، پیاز و نخود در 16 و 17 اسفندماه و چغندرقند در تاریخ 28 فروردین ماه کشت شدند. تمام عملیات کاشت، داشت و برداشت گیاهان زراعی مطابق با عرف منطقه انجام گردید و گیاهان زراعی در مرحله رسیدگی برداشت شدند و در آبان ماه پس از برداشت آخرین محصول )چغندرقند(، گیاه زراعی جو پائیزه )علوفه ای( کشت شد. در سال زراعی دوم، جمعیت علف های هرز با استفاده از کوادرات هایی به ابعاد 1×1 متر نمونه برداری شدند. نتایج نشان داد که بین نوع گیاه زراعی و فلور علف های هرز همراه آن همبستگی وجود دارد و علف های هرز برخوردار از ظاهر مورفولوژیکی و سیکل زندگی مشابه با گیاه زراعی غالب می شوند. کی رابطه رگرسیونی مثبت بین طول دوره رشد گیاه زراعی و تعداد گونه های کیساله پهن برگ و تعداد گونه های تابستانه مزرعه ) 92 / 0= r2 ( وجود داشت. ب هنظر می رسد با افزایش طول دوره رشد رویشی گیاهان زراعی تابستانه مجال بیشتری برای رشد و توسعه علف های هرز تابستانه پدید آمده که این نتیجه در ساختار جامعه علف های هرز ظاهر شده در سال زراعی بعد، مزرعه جو، نیز تأثی رگذار بود، چندانک‌ه در قطعه ای از زمین زراعی که در سال قبل تحت کشت چغندرقند قرار داشت، عل فهای هرز تابستانه تنوع و تراکم بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


دوره 4، شماره 1
بهار و تابستان 1395
صفحه 27-43
  • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1394
  • تاریخ بازنگری: 18 فروردین 1395
  • تاریخ پذیرش: 21 اردیبهشت 1395