تأثیر مقادیر نیتروژن و دُز مصرف علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط رقابت با علف های هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 استادیار زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبزوار، ایران

3 استادیار، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن و دُز مصرفی علف کش نیکوسولفورون بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی ب هصورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات منابع طبیعی سبزوار در سال زراعی 92 - 1391 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی مقادیر مختلف نیتروژن شامل توصیه شده ) 183 کیلوگرم ازت خالص(، توصیه شده + 25 ٪ و توصیه شده - 25 ٪ به عنوان کرت اصلی و مقادیر مختلف عل فکش نیکوسولفورن )کروز( )شاهد )عدم کنترل(، توصیه شده )) 60 گرم ماده مؤثره در هکتار معادل 5/ 1 لیتر در هکتار(، توصیه شده 25 / 0- و توصیه شده + 25 ٪( به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد افزایش 25 ٪ در مقدار نیتروژن سبب افزایش 88 / 17 درصدی ردیف در بلال، 60 / 11 درصدی دانه در ردیف 29 / 34 درصدی عملکرد بیولوژیکی و 56 / 39 درصدی عملکرد اقتصادی شد. بالاترین عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیکی در دُز توصیه شده + 25 ٪ عل فکش مشاهده شد که اختلاف آماری معن یداری با دُز توصیه شده نداشت. در مجموع نتایج آزمایش نشان داد که در حضور علف های هرز در شرایط کمبود نیتروژن )توصیه شده- 25 %( استفاده از مقادیر بالاتر عل فکش )دُز توصیه شده+ 25 %( سبب تولید عملکرد اقتصادی مناسب شد در حالی که در شرایط فراهمی نیتروژن استفاده از مقادیر توصیه شده عل فکش سبب تولید عملکرد اقتصادی مناسب شد.

کلیدواژه‌ها