شبیه سازی بقایا و اثرات گیاه سوزی برخی علفکش‌های مورد استفاده در استان مازندران بر گیاه برنج ( Oryza sativa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرزدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران،

چکیده

به منظور شبیه سازی بقایا و اثرات گیا هسوزی برخی از علف کش های مورد استفاده در برنج آزمایشی در گلخانه بخش تحقیقات علف های هرز در موسسه گیاه پزشکی کشور به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل نوع علف کش در سه سطح )یدوسولفورون+ مزوسولفورون )شوالیه(، مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون )توتال( و تریفلورالین )ترفلان(( غلظت علف کش در 7 سطح ) 0، 5، 15 ، 25 ، 40 ، 100 و 150 درصد میزان توصیه شده( و نوع خاک در دو سطح بودند. خاکها از دو منطقه استان مازندران تهیه شد و پس از انتقال به تهران با استفاده از دستگاه شبیه ساز سم پاش، غلظت های مختلف علف کشها روی آنها تیمار شدند. گیاهچه های برنج در مرحله 5/ 1 برگی به گلدان های تیمار شده با علفک‌شها منتقل شدند. پس از سی روز طول گیاهچه و ریش هها و وزن تر گیاهچه اندازه گیری و با شاهد مقایسه شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بقایای هر سه عل فکش در هر دو خاک، روی هر سه صفت مورد بررسی در گیاه برنج اثر منفی داشته و با بالا رفتن غلظت بقایا در خاک، میزان بازدارندگی افزایش یافت. بیشترین میزان خسارت بر وزن تر گیاهچه، طول گیاهچه و ریشه برنج توسط علف کش مزوسولفورون + یدوسولفورون نسبت به شاهد ایجاد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که علف کشهای مورد استفاده در گیاهان زراعی که در تناوب با برنج کشت میشوند پتانسیل ایجاد خسارت و کاهش این محصول استراتژیک در کشور دارند.

کلیدواژه‌ها