بررسی اثرات دگرآسیبی گیاه بومادران (.Achillea milefolium L) و به لیمو (.Lippia citriodora Kunth) بر شاخصهای جوانه زنی چندگونه علف هرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علفهای هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

آلودگیهای زیستمحیطی و ایجاد مقاومت در علفهایهرز نسبت به علفکشها، توجه پژوهشگران را به روشهای کنترل بیولوژیک علفهای هرز جلب کرده است. بهمنظور بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره اندامهای مختلف بومادران و بهلیمو بر جوانهزنی علفهای هرز تاج خروس ((Amaranthus retroflexusL.، خردل وحشی(Sinapis arvensis L.) و خونیواش( Phalaris minorRetz.)، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در سال 1392 انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دو نوع گیاه دارویی (بومادران و بهلیمو)، اندامهای مختلف گیاه دارویی (ریشه، ساقه و برگ)، غلظتهای مختلف عصاره در پنج سطح (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد حجمی) بود. با افزایش غلظت عصاره بومادران و بهلیمو درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، طول ساقهچه، طول ریشهچه و وزنتر گیاهچه در هر سه گونه علفهرز بهطور معنیدار کاهش یافتند. اثرات دگرآسیبی عصاره برگ و ساقه بهلیمو بر جوانهزنی بذور خردلوحشی و عصاره برگ بومادران بر جوانهزنی بذور تاج خروس بالا بود. در بین سهگونه، علفهرز خونیواش کمتر تحت تاثیر بازدارندگی ناشی از عصاره بومادران و بهلیمو قرار گرفت. با توجه به اهمیت کاهش مصرف نهادههای شیمیایی در مدیریت علفهایهرز، استفاده از توان ذاتی بعضی ازگیاهان و بهکارگیری آنها در سیستمهای کشاورزی و طرحریزی تناوبها، میتواند بسیار سودمند و کاربردی باشد.

کلیدواژه‌ها