تعداد مقالات: 44
1. کنترل شیمیایی علف‌های هرز مزارع پیاز در کشت نشایی پاییزه در جنوب استان کرمان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

احمد آئین؛ ابراهیم ممنوعی


2. بررسی مراحل فنولوژی خارشتر (.Alhaj pseudoalhagi L) در استان یزد

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-8

فرزاد نیک‌فام؛ محمدعلی باغستانی؛ سیدمحمد میر وکیلی؛ فریبا میقانی


4. بررسی تنش شوری و رطوبت بر جوانه زنی بذور علف های هرز پنیرک، سوروف و قیاق در شرایط زوال بذور

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-79

قدرت اله فتحی؛ عین اله حسامی؛ نیما اردلان


5. بررسی امکان کنترل زیستی علف هرز سس درختی (Cuscuta monogyna Pres.) توسط جدایه‌ای از قارچ Fusarium oxysporum

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 69-77

علیه گنجی؛ رضا قربانی؛ کیومرث بخش‌کلارستاقی


6. بیولوژی سته و بذر علف‌هرز عروسک پشت پرده یک‌ساله (Physalis divaricata L.)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-78

جمشید نظری عالم؛ عبدالرضا احمدی؛ سیدکریم موسوی؛ حمید رحیمیان‌مشهدی؛ مجید جوادی؛ فاطمه رشیدیان


7. تنوع زیستی و ترکیب گونه ای علف های هرز باغات انار و پسته استان قم

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 99-110

مرجان دیانت


8. ارزیابی کارایی علفکش­های ثبت شده در برنج (. Oryza sativa L) بر کنترل علف­های هرز و عملکرد محصول راتون

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-11

رحمان خاکزاد؛ رضا ولی اله پور؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ نورمحمد نظری


9. اثر کاربرد منفرد و مخلوط علف‌کش‌ها بر علف‌های هرز و وزن بنه زعفران در نیشابور

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 9-20

محمدرضا عباسیان؛ محمد بازوبندی؛ علیرضا سوهانی‌دربان


10. ارزیابی کارایی علف‏کش‏های جدید در مهار علف‌های هرز لاین‏های والدی تجاری ذرت دانه‏ای (Zea mays L. SC704)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-21

الهه پیروزمند؛ محمدحسن هادی‌زاده؛ لیلا علیمرادی؛ سیدحسین ترابی


12. بررسی کارایی برخی علف‌کش‌های سولفونیل اوره در کنترل علف‌های‌هرز ذرت شیرین (Zea mays L.)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 79-94

محبوبه نبی‌زاده؛ مجید عباس‌پور؛ علی‌اصغر چیت‌بند؛ محمد بازوبندی


13. تأثیر مبارزه شیمیایی علف‌های هرز بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-89

فاطمه سلطان‌پورخزایی؛ محمدحسن هادی‌زاده؛ لیلا علیمرادی؛ سیدحسین ترابی


14. (اثرات حاشیه ای گیاه هرز تاتوره ). Datura starmonium L ( بر تراکم آفات کلیدی گوجه فرنگی) Lycopersicon esculentum Mill.

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-89

ملیحه رضائی؛ قربانعلی اسدی؛ مجتبی حسینی


15. جمع‌آوری فون بندپایان مرتبط با گیاه هرز خار زن بابا ((Onopordom achanthium به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 111-126

قربانعلی اسدی؛ سرور خرمدل؛ زینت رستمی؛ فاطمه معلم بنهنگی


17. پایداری علف‌کش متریبوزین در خاک‌هایی با ویژگی‌ها و پیشینه مصرف متفاوت و تاثیر آن بر یولاف زراعی(Avena sativa L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 19-26

سیداسماعیل مفیدی؛ محمدکاظم رمضانی؛ مرجان دیانت


18. اثر خشکی بر پویایی جوامع کلزای هرز (Brassica napus L.) در شرایط تاریکی و القای خواب ثانویه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-29

آسیه سیاهمرگویی؛ ابراهیم زینالی؛ الهام عزیزی؛ لیلا علیمرادی


19. اثر طول دوره‌های تداخل و کنترل علف‌هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به عنوان کشت دوم بعد از کلزا در منطقة مغان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-32

صابر عالی؛ سعید وزان؛ حسین موسوی نیا؛ فرید گلزردی؛ بهنام چاربند


20. مطالعه جوامع علف‏های هرز پارک خورشید مشهد

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-104

امید ترابینیا؛ محمد بازوبندی؛ سید حسین ترابی؛ محمد حسن هادی زاده


21. بررسی کارآیی دو علف‌کش گلایفوسیت و هالوکسی فوپ آر متیل و شعله‌دهی در کنترل گیاه وتیور Roberty(L.) Chrysopogon zizanioides

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 91-98

فاطمه حلاج‌نیا؛ محمد بازوبندی؛ شهرام نوروز زاده؛ اکرم حلاج نیا


23. اثر تیمارهای سرما، دما و نور بر جوانه­ زنی برخی گونه­ های علف هرز

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-29

مرضیه مظهری؛ محمودرضا تدین؛ علی تدین


24. بررسی تأثیر الگوهای مختلف تناوب زراعی بر ساختار جوامع علفهای هرز

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-43

لیلا علیمرادی؛ علیرضا سوهانی دربان


25. استفاده از منحنی‌های دُز- پاسخ در بیان اثر دگرآسیبی گل‌برگ زعفران (Crocus sativus L.) بر خصوصیات جوانه زنی چند گیاه زراعی و علف هرز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-40

نسیم نوریان؛ محمدحسن هادی‌زاده؛ محمدرضا طاهریان؛ مجید عباسپور