نویسنده = فاطمه معلم بنهنگی
تعداد مقالات: 1
1. جمع‌آوری فون بندپایان مرتبط با گیاه هرز خار زن بابا ((Onopordom achanthium به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 111-126

قربانعلی اسدی؛ سرور خرمدل؛ زینت رستمی؛ فاطمه معلم بنهنگی