شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2383-1073